Tải file uninstall
  1. Tải file uninstall tại đây
  2. Đóng tất cả các trình duyệt
  3. Chạy file vừa tải
  1. Đóng tất cả các trình duyệt
  2. Chọn Start / Control Panel / Uninstall a program
  3. Chọn Laban trong danh sách phần mềm, nhấp chuột 2 lần
  4. Lần lượt chọn Gỡ chương trình (Uninstall/ Remove)