Cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên website chính của Google cũng như giới thiệu các dịch vụ hỗ trợ tiện ích khác.