Cung cấp các phần mềm cơ bản và có vai trò quan trọng cho người sử dụng.